Zrozumieć i zadziałać

Usługi

dla Klienta Indywidualnego

dla Klienta Indywidualnego

Rodzina

 • kształtowanie ustrojów majątkowych przed zawarciem i w trakcie małżeństwa (doradztwo, intercyza, rozdzielność majątkowa)
 • rozwód i separacja
 • podział majątku

Majątek

 • umowy cywilne (doradztwo i sporządzanie umów)
 • sprawy o zapłatę
 • papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje)
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • egzekucja (w tym zapobieganie egzekucji)

Nieruchomości

 • rozgraniczenie nieruchomości
 • budowa na cudzym gruncie
 • zasiedzenie

Odszkodowania

 • za szkody w majątku
 • za szkody na osobie (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość)

Upadłość konsumencka

 • wyjście z długów, których nie można spłacić

Spadek

 • testamenty (doradztwo w sposobach rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci)
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
Usługi

dla Klienta Biznesowego

dla Klienta Biznesowego

Obsługa stała

 • prawo pracy
 • umowy
 • windykacja
 • KRS

Restrukturyzacja

 • przekształcamy działalność osobistą w spółki polskiego prawa handlowego;
 • precyzyjnie tworzymy i przekształcamy spółki KRS-owe,
 • tworzymy spółki, oddziały i filie na terenie Niemiec (także wirtualne)

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

 • zabezpieczamy dorobek firm przed jego wykorzystaniem przez nieuczciwych pracowników, przedstawicieli handlowych i kooperantów

Prawa autorskie

 • rozwiązywanie i doradztwo w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej
 • tworzenie i rejestracja znaków towarowych (RP i OHIM Alicante)
 • rozstrzyganie sporów do znaków towarowych

Optymalizacja finansowa

 • wykorzystanie polskich i transgranicznych narzędzi podatkowych, praw własności intelektualnej i innych narzędzi do optymalizacji kosztów i wyniku finansowego działalności gospodarczej

Doradztwo podatkowe

 • pomoc prawna w zakresie obowiązków podatkowych (PIT, CIT, VAT, PCC, SD)
 • przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego
 • opracowanie wniosków o uzyskanie ulg podatkowych de minimis
 • reprezentowanie podatnika w sporach administracyjnych i sądowych

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • utrzymanie zagrożonej działalności gospodarczej z redukcją zadłużenia
 • ochrona właścicieli i Zarządów firm poprzez upadłość.
Media

Title

Title

Współpraca

Title

Title

Pomoc prawna wymaga nieraz specjalistycznego współdziałania w dziedzinach pozaprawnych. Dlatego PATRUM współpracuje na zasadach stałych ze sprawdzonymi specjalistami i biegłymi:

 • Kancelarią notarialną
 • Biegłym z dziedziny wyceny znaków towarowych i własności intelektualnej
 • Doradcą podatkowym
 • Geodetą
 • Biegłym z dziedziny wyceny nieruchomości
 • Biurem nieruchomości
 • Zakładem Medycyny Sądowej
 • Biegłym psychologiem
 • Biurem detektywistycznym

Jeżeli PATRUM wystawi skierowanie, podmioty te potraktują Klienta preferencyjnie. Współpracownicy PATRUM wszystkich szczebli zostali pisemnie zobowiązani do przestrzegania poufności na zasadzie tajemnicy adwokackiej.

Przynależności

Title

Title